?????   ??????? ?????? > ÇáãÝÊÇÍ ÇáØÈí æÇáØÈ ÇáÈÏíá æÇáÊÏÇæí ÈÇáÃÚÔÇÈ æÇáÅÓÊÔÇÑÇÊ ÇáØÈíÉ > ãäÊÏì ÇáØÈ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇã

????? ?
 
????? ????? ????? ??? ?????
  #1  
?? 11-12-2017, 02:51 AM
ÏßÊæÑ äÝÓÇäí ÏßÊæÑ äÝÓÇäí ??? ?????? ?????
ÚÖæ
 
Post ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ


ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ æÇáÏæá ÇáÚÑÈ*É ááÇÓÝ ÇäÊÔÑ ÇáÇÏãÇä Úáì ÇáãÎÏÑÇÊ Ý* ÈáÇÏäÇ ÇáÚÑÈ*É ÇäÊÔÇÑÇ ßÈ*ÑÇ ÌÏÇ Ý* ÇáÂæäÉ ÇáÃÎ*ÑÉ ßÇäÊÔÇÑ ÇáäÇÑ Ý* ÇáåÔ*ã æÇÕÈÍ áÇ *Îáæ ßá È*Ê ãä È*æÊäÇ ÇáÇ æÝ*å ÔÎÕ ãÏãä ( ÇáÇ ãä ÑÍã ÑÈ* ) ÝÃÕÈÍ ÇáÈÍË Úä ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä æÚä ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ æÝ* ÇáÏæá ÇáÚÑÈ*É ÇáãÌÇæÑÉ ßÈ*ÑÇ ÌÏÇ Ç*ÖÇ æãä åäÇ ÓæÝ äÓÊÚÑÖ ãÚÇ Çåã ÇáÇÓÇÓ*ÇÊ ÇáÊ* áÇÈÏ Ãä ÊÊæÝÑ Ý* ãÑßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä ÍÊì *ÚÏ ãä ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ .

ÇÝÖá ãÑßÒ áÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ

• ÇáÎÈÑå ÇáÚÇá*É æÇáÃØÈÇÁ ÇáãÊÎÕÕ*ä ÈÇáØÈÚ åæ ÔÑØ ÇÓÇÓ* áß* *Êã ÊÞ**ã ãÑßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä æÊÑÊ*Èå ãä ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ æÇáÎÈÑÉ *ÌÈ Çä Êßæä Ý* Ìã*Ú ÇáäæÇÍ* ÓæÇÁ ÇßÇäÊ ÇáäæÇÍ* ÇáØÈ*É Çæ ÇáÚáÇÌ ÇáäÝÓ*.
• ÇáãßÇä Ãæ ÇáÈ*ÆÉ ÇáãäÇÓÈÉ *ÌÈ Çä *ÊÍáì ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÈÇáãßÇä ÇáãäÇÓÈ æÇáÈ*ÆÉ ÇáãäÇÓÈÉ Çáãå*ÆÉ áÊáÞ* ÇáÚáÇÌ.
• ÇáÎÏãÉ ÇáÚáÇÌ*É ÇáãÊã*ÒÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Çáì ãÇ Êã ÐßÑå Ý* ÇáÓÇÈÞ ÈÎÕæÕ ÇáÎÈÑÉ ÇáÚÇá*É ÇáÊ* *ÌÈ Çä *ÊÍáì ÈåÇ ÇØÈÇÁ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä æÊæÝ*Ñ ÇáÈ*ÆÉ æÇáãßÇä ÇáãäÇÓÈ*ä áÊáÞ* ÇáÚáÇÌ æÇáÊ* ÊÄåá ÇáãÑßÒ áÍÕæáÉ Úáì ÇÝÖá ãÑßÒ áÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÝÅä ÇáÎÏãå ÇáÚáÇÌ*É ÇáãÊã*ÒÉ *ÌÈ Çä Êßæä ãÊæÝÑå Ý* ÇáãÑßÒ Í*Ë ÇáãÊÇÈÚÉ ÇáÏæÑ*É ááÍÇáÇÊ ÍÊì ÈÚÏ ÇäÊåÇÁ ÇáÈÑäÇãÌ ÇáÚáÇÌ*.
• ÊßáÝÉ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÈÇáØÈÚ ÇáÌã*Ú ãäÇ *ÑÛÈ Ý* ÇáÍÕæá Úáì ÎÏãÉ ÚáÇÌ*É Ì*ÏÉ ãÞÇÈá ÊßáÝÉ ãäÇÓÈÉ æåÐÇ ãÇ *ã*Ò ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä ÇáãÊã*ÒÉ ÇáÊ* ÊÑÇÚ* Ìã*Ú ÝÆÇÊ ÇáÔÚÈ.

ãÑßÒ ÏÇÑ ÇáÔÝÇÁ ááÕÍÉ ÇáäÝÓ*É æ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä

https://www.youtube.com/watch?v=7S_VzjTRmEU

ÅÐÇ ßäÊ ÊÈÍË Úä ÇÝÖá ãÕÍÉ áÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Çæ Úä ÇÝÖá ãÕÍÇÊ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÝÅä ãÑßÒ ÏÇÑ ÇáÔÝÇÁ ááÕÍÉ ÇáäÝÓ*É æ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Úáì ÇáãÎÏÑÇÊ åæ ÇáÇÎÊ*ÇÑ ÇáÇäÓÈ áß Í*Ë Ãä Ìã*Ú ÇáÃÓÇÓ*ÇÊ ÇáÊ* Êã ÚÑÖåÇ æÇáÊ* ãä ÇáãÝÊÑÖ Çä ÊÊæÝÑ Ý* ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÊÊæÝÑ Ý* ãÑßÒ ÏÇÑ ÇáÔÝÇÁ Èá æÃßËÑ ãä Ðáß Í*Ë *ÔÚÑß ØÇÞã ÇáÃØÈÇÁ Ý* ÇáãÑßÒ ßÃäß Ý* È*Êß Í*Ë Ãä ÇáÑÇÍÉ ÇáäÝÓ*É ÈÏÇÎá ÇáãßÇä åæ ãÇ *ÓÇÚÏ ÈÔßá ßÈ*Ñ æÝ* æÞÊ ÞÕ*Ñ Ý* ÚáÇÌ ÍÇáÇÊ ÇáÇÏãÇä ¡ ÝÅÐÇ ßäÊ ÊÈÍË Úä ÚäÇæ*ä ãÕÍÇÊ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ýì ãÕÑ Çæ ÑÞã åÇÊÝ ãÑßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä ÝáÇ ÊÐåÈ ÈÚ*ÏÇ ÝäÍä Ý* ÇäÊÙÇÑ ÊæÇÕáß Úáì ÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* Ã* æÞÊ Í*Ë ÇääÇ äÚãá ÌÇåÏ*ä áäßæä ÏÇÆãÇ ÈÌÇäÈß ¡ *ãßäß ÇáÊæÇÕá ãÚ ÇØÈÇÁ ãÊÎÕÕ*ä Úáì ãÏÇÑ 24 ÓÇÚå Ý* Çá*æã 7 Ç*Çã Ý* ÇáÃÓÈæÚ Í*Ë äæÝÑ Ý* ÇáãÑßÒ ÎÏãÉ ÇáÇÓÊÔÇÑÇÊ ÇáãÌÇä*É ãÚ ÇØÈÇÁ ãÊÎÕÕ*ä æÇáÎØ ÇáÓÇÎä áÏ*äÇ Ý* ÇáãÑßÒ åæ : 00201004005711 ¡ æÈÇáäÓÈÉ ááÇÓÊÝÓÇÑÇÊ ãä ÎÇÑÌ ãÕÑ äæÝÑ Ç*ÖÇ ÇáÊæÇÕá ÚÈÑ ÈÑäÇãÌ ÇáæÇÊÓ ÇÈ Çæ ÇáÝ*ÈÑ Úáì äÝÓ ÇáÑÞã .


ãÇÐÇ ÞÇáæÇ Úä ãÑßÒ ÏÇÑ ÇáÔÝÇÁ ááÕÍÉ ÇáäÝÓ*É æ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä

https://vimeo.com/150099107

ááÊæÇÕá ãÚ ãÑßÒ ÏÇÑ ÇáÔÝÇÁ ááÕÍÉ ÇáäÝÓ*É æÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä ÇáÇÊÕÇá ÈÇáÑÞã ÇáÊÇá* : 00201004005711

Çæ Úáì ÕÝÍÉ ÇáÝ*Ó Èæß " https://www.facebook.com/DarElshefaa.Add "

Çæ Úáì ÇáÈÑ*Ï ÇáÇá*ßÊÑæä* " " [email protected]

æÓ*Êã ÇáÊæÇÕá ãÚß Ý* ÇÓÑÚ æÞÊ.

 

 

ÇáãæÖæÚ ÇáÃÕáí - ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ = ÇáãÕÏÑ ÇáÍÞíÞí - ??????? ??????

?? ?? ?????
????? ?

??????? ???????? (Tags)
ãÑÇßÒ, ÇáÇÏãÇä, ÇÝÖá, ÚáÇÌ


????? ??????? ????? ??????? ???? : 1 ( ??????? 0 ??????? 1)
 
????? ?????
????? ??? ?????

??????? ???????
?? ?????? ????? ?????? ????
?? ?????? ???? ??? ??????
?? ?????? ????? ????
?? ?????? ????? ???????

BB code is ????
??? HTML ???

???????? ????

???????? ???????
????? ???? ????? ?????? ?????? ??? ?????
ÇÝÖá ãÑÇßÒ ÚáÇÌ ÇáÇÏãÇä Ý* ãÕÑ ÏßÊæÑ äÝÓÇäí ãäÊÏì ÇáØÈ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇã 0 11-14-2017 06:39 PM
ÇÝÖá ÚáÇÌ ááÓãäÉ ÌÑÇÍÇÊ ÇáÓãäÉ ÇáãÝÑØÉ Ýì ãÕÑ ÈÑíäÓÓ áì áì ãäÊÏì ÇáØÈ ÇáÚÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÇã 0 02-23-2017 05:30 PM
ÞæÉ ÇáÇ*ãÇä È ÇáäÕÑ åæ äÕÑ ÈÍÏ ÐÇÊå ÇáÏßÊæÑÉ ÚÈíÑ ÎæíÕ ÇáÃØÑÔ ÇáÃãËÇá ÇáÍãÕíÉ æÃÞæÇá æÍßã ÈáÇÏ ÇáÔÇã æÇáÚÑÈ æÇáÚÇáã 0 11-29-2013 04:45 PM
ÇáÇÔÊ*ÇÞ áÔÎÕ åæ äæÚ ãä ÇáÇÏãÇä ÓãíÑ ÍÇÌ ÍÓíä ãäÊÏì ÇáÕæÑ 4 10-21-2012 04:09 PM
Ý*ÑÛÓæä ÇÝÖá ãÏÑÈ æÛ*ÛÒ ÇÝÖá áÇÚÈ Ý* ÊÇÑ*Î ÇáÏæÑ* ÇáÇäÌá*Ò* ÇáããÊÇÒ rehab ÇáãÝÊÇÍ ÇáÅÚáÇãí 0 05-15-2012 08:12 PM


?????? ???? 03:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir